Balticconnector

Balticconnector ühendab gaasi ülekandevõrgud

Eesti ja Soome maagaasi ülekandevõrgu operaatorid Elering AS ja  Baltic Connector Oy planeerivad riikidevahelist maagaasitoru Balticconnector, et ühendada Eesti ja Soome gaasi ülekandevõrgud. Balticconnectori gaasiühendus Eesti ja Soome vahel on eelduseks toimivale regionaalsele gaasiturule ning tarneallikate mitmekesistamisele (LNG terminalid, biometaan jne) Balti-Soome piirkonnas. Teostatud uuringud on näidanud projekti suurt sotsiaalmajanduslikku kasu mõlemale osapoolele jateistele Baltimaadele.

Balticconnectori tähtsus

Projekti valmides

  • paraneb maagaasi varustuskindlus nii Eestis kui Soomes
  • moodustub suurem Soomet ja Balti riike hõlmav maagaasiturg koos alternatiivsete tarnekanalitega, mis suurendab  konkurentsi gaasiturul
  • paranevad võimalused taastuvenergia (biometaan) kasutamiseks
  • suureneb maagaasi varustus- ja tarnekindlus Balti-Soome piirkonnas, andes maagaasile võrdsed võimalused konkureerimaks teiste primaarkütustega
  • paraneb Soomet ja Balti riike hõlmava ühise gaasituru integreeritus Euroopa Liidu ühtse turuga, kui valmis saab ka Leedu-Poola gaasiühendus GIPL
  • kaob Soome isoleeritus ülejäänud Euroopa Liidu riikide maagaasi ülekandesüsteemist,  mis tagab  Soomele ligipääsu Lätis asuvale maa-alusele gaasihoidlale.

Balticconnector ja Euroopa Liit

Balticconnector on prioriteetse projektina arvatud üleeuroopalisse energiavõrgustikku (TEN-E). Euroopa Komisjoni otsuse kohaselt rahastab EL Balticconnectori ehituseks vajalikke uuringuid 5,4 miljoni euro ulatuses. Rahastamisleping sõlmiti 2015. aasta kevadel. Lisaks on Balticconnector kaasatud 2013. aastal avaldatud EL-i CEF abipaketi ühishuvide projektide (PCI) nimekirja. Nimekirjaga on võimalik tutvuda siin, Balticconnectori projekti number: 8.1.1. Lisainformatsiooni CEF-i abipaketi kohta on võimalik näha siit.

2015. aasta suvel esitas Elering investeerimistaotluse, mis on eeltingimuseks EL-i toetuse saamiseks Balticconnectori ehitamisele.

15. juulil 2016 otsustas Euroopa Komisjon kaasrahastada Balticconnectori rajamist 75-protsendilise maksimummääraga ja Balticconnectoriga kaasnevat Eesti-Läti gaasiühenduse tugevdamist 50-protsendilise määraga kokku 206 miljoni euro ulatuses. Komisjoni pressiteade.

Avalikud arutelud

Avalikke arutelusid seoses projektiga käesoleval ajal planeeritud ei ole. Kõik avalikud arutelud viiakse läbi kooskõlas määrusega nr 347/2013.

Eesti- Läti ühendus

Balticconnectori projektiga on seotud ka Eesti-Läti ühenduse laiendamine, mille projektiedendaja on Elering AS. Projekti sisuks on ühendustorustiku parendamine Eesti ja Läti vahel, mis hõlmab kompressorjaama ja uue gaasimõõdujaama ehitust Eestis.

Ka Eesti-Läti ühenduse laiendamine on kantud Euroopa Liidu ühishuviprojektide loendisse (projektinumber 8.2.2).

 

 

kaasrahastatud EL poolt_EL ühendamise rahastu