Bilansiteenus

Bilansihaldusega seonduvat reguleerivad maagaasiseaduse § 11 – § 17.

Elering vastutab süsteemihaldurina Eesti gaasisüsteemi bilansi tagamise ja bilansihaldurite bilansside selgitamise eest. Bilansihalduri ja süsteemihalduri vahelist avatud tarne lepingut nimetatakse bilansilepinguks, mille tüüptingimused on avalikud ja samad kõikidele bilansihalduritele.

Bilansihaldurite avatud tarne ahelad on kättesaavad siit: Avatud tarne ahel.

Bilansilepingu tüüptingimused
Konkurentsiameti otsusega nr 7.1-11/16-001 15.01.2016 a on kooskõlastatud Eleringi bilansilepingu tüüptingimused, mis kehtestavad bilansivastutuse põhimõtted, mh bilansivastutuse ajakava, süsteemihalduriga bilansilepingu sõlminud turuosaliste õigused ja kohustused jm.

Elering rakendab uusi gaasi bilansilepingu tüüptingimusi alates 01.04.2016. Küsimuste korral võtta palun ühendust balance.gaas@elering.ee.

Andmevahetus
Igapäevase andmevahetuse hõlbustamiseks ja bilansipiirkondade haldamiseks on gaasituru osalised (ka ettevõtted, mõõtepunktid jmt) kodeeritud nn EIC-koodidega. Kodeerimise protseduur on välja töötatud Euroopa elektri põhivõrguettevõtjate ühenduse ENTSO-E poolt ja on kasutusel kogu Euroopas.

Maagaasiseaduse § 22 lõige 13 kohaselt on võrguettevõtja kohustatud esitama bilansihaldurile ja süsteemihaldurile mõõteandmed, mis on vajalikud bilansi selgitamiseks. Igale võrguettevõtjale on eraldatud oma mõõtepunktide haldamiseks kindel EIC-koodide vahemik, mis on leitav siit failist.

Bilansigaasi hinnad
Bilansigaasi hinnad on kättesaadavad siit: Bilansigaasi hinnad.