Gaasi andmeladu

Gaasi Andmeladu (https://gaasiandmeladu.elering.ee) on andmevahetuskeskkond gaasiturul osalejate jaoks. Andmeladu kui süsteem katab kolm põhiprotsessi gaasiturul ja need on järgmised:

 1. tarnijavahetuse ja seda kirjeldav sõnumite vahetamise protsess
 2. mõõtepunkti andmete ja mõõteandmete esitamise protsess, sh prognoosandmete esitamine
 3. kodeerimise protsess

Lisaks sisaldab Andmeladu bilansiselgituseks vajalike mõõteandmete kalkuleerimise funktsionaalsust.

Täpsemalt saab Andmelao ja selle tehnilise lahenduse kohta lugeda Andmelao kasutamise ja liitumise juhendist.
Andmelao live-keskkonna kasutamiseks tuleb turuosalisel sõlmida Andmelao kasutamise leping.

Avatud tarne lepingute sõlmimise ja Andmelattu edastamise info põhimõtted

 1. Avatud tarnija vahetumine toimub kalendrikuu vahetudes esimesel bilansiperioodil eeldusel, et on järgitud tarnija vahetamise korda ning muid asjakohaseid nõudeid.
 2. Avatud tarne lepingu sõlmimise aluseks on kehtiv võrguleping mõõtepunktis. Võrguleping sõlmitakse liitumispunkti võrguettevõtjaga. Avatud tarne lepingut saab sõlmida sama isik, kes on sõlminud võrgulepingu.
 3. Ühe mõõtepunkti kohta saab sõlmida ühe võrgulepingu ja ühe avatud tarne lepingu.
 4. Kui avatud tarnija ütleb avatud tarne lepingu üles või lõpetab selle muul viisil, sisestab ta Andmelattu lepingu lõpetamise andmed.
 5. Uus avatud tarnija edastab Andmelattu teate uue avatud tarne lepingu kohta seadusandluses toodud tähtajaks (Andmelaos on hetkel tähtajaks- 14 päeva enne kalendrikuu vahetust).
 6. Avatud tarnija peab enne avatud tarne lepingu sõlmimist Andmelao kaudu kontrollima, kas turuosalisel on õigus kõnealuse mõõtepunkti suhtes tarnijat vahetada.
 7. Avatud tarnija edastab Andmelattu andmed selle turuosalise avatud tarne lepingu kehtivusaja kohta, kellele ta osutab avatud tarne teenust.
 8. Kui avatud tarne leping lõpeb, sõlmib avatud tarne teenust saanud turuosaline uue avatud tarne lepingu hiljemalt eelmise lepingu lõppemise ajaks. Kui turuosalise poolt sõlmitud avatud tarne uue lepingu kohta ei ole avatud tarnija infot edastanud seadusandluses toodud tähtajaks, siis on selle turuosalise uueks avatud tarnijaks võrguettevõtja, kelle võrguga on turuosalise paigaldis ühendatud või selle võrguettevõtja nimetatud müüja.

AVATUD TARNE LEPINGU SISESTAMINE ANDMELAO ADMINISTRAATORI KAUDU

1. Kui avatud tarnijal ei ole avatud tarne leping sisestatud Andmelattu tulenevalt mõõtepunkti puudumisest Andmelaos, tuleb avatud tarnijal esitada süsteemihaldurile avatud tarne lepingu sisestuse taotlus alljärgnevate andmetega:

Võrguoperaator
Kliendi ID
Kliendi nimi
Mõõtepunkti aadress
Avatud tarnija
Alguskuupäev
Lõppkuupäev

a. Süsteemihaldur edastab esitatud andmed mõõtepunkti võrguettevõtjale ja võrguettevõtja bilansihaldurile kooskõlastuse ja mõõtepunkti koodi saamiseks.
b. Kooskõlastuse olemasolul lisab võrguettevõtja (Andmelao lepingu puudumisel süsteemihaldur) mõõtepunkti kohta võrgulepingu Andmelattu ning lisab ka vastava avatud tarnija tarnelepingu.2.

2. Kui avatud tarnijal ei ole avatud tarne leping sisestatud Andmelattu tulenevalt omapoolsest hilinemisest lepingu sisestamisel, tuleb avatud tarnijal esitada mõõtepunkti võrguettevõtjale ja tema bilansihaldurile taotlus, kas viimased aktsepteerivad mõõtepunktile tagasiulatuvalt avatud tarne lepingu lisamist.
a. Kooskõlastuse olemasolul tuleb avatud tarnijal esitada süsteemihaldurile mõõtepunkti võrguettevõtjale ja tema bilansihalduri kirjalik kooskõlastus ning andmed allolevalt:

Mõõtepunkti EIC
Võrguoperaator
Kliendi ID
Kliendi nimi
Mõõtepunkti aadress
Avatud tarnija
Alguskuupäev
Lõppkuupäev

Vorm on kättesaadav siin: vorm.
b. Kooskõlastuse puudumisel avatud tarne lepingut ei sisestata ning avatud tarnijal tuleb Andmelao väliselt võrguettevõtja või tema nimetatud müüjaga kliendiga arveldus kokku leppida.

3. Kui avatud tarnijal ei saa avatud tarne lepingut sisestada Andmelattu tulenevalt turuosalise eelmise lepingu kehtivusest/mittenõuetekohasest lõpetamisest, siis avatud tarnija ei saa selle turuosalisega avatud tarne lepingut sõlmida!Avatud tarne lepingu sõlmimine tulenevalt tarbija vahetumisest

 • Võrgulepingu lõpetamise korral lõpeb avatud tarne leping võrgulepingu lõpetamise bilansiperioodil.
 • Uue kliendiga uus avatud tarne leping saab jõustuda alates uue võrgulepingu alguskuupäevast. Uued võrgulepingud tuleb edastada vähemalt 1 päev enne võrgulepingu jõustumist (soovitatavalt 7p ette).
 • Kui turuosalise sõlmitud avatud tarne uue lepingu kohta ei ole avatud tarnija infot edastanud enne turuosalise avatud tarne vana lepingu lõpptähtaega, siis on selle turuosalise uueks gaasi müüjaks võrguettevõtja nimetatud müüja või võrguettevõtja ise.

LIVE-KESKKKOND: HTTPS://GAASIANDMELADU.ELERING.EE

TESTKESKKOND: http://gandmeladu-test.elering.ee

SÕNUMITE NÄIDISED: www.elering.ee/it/examples.zip