Bilansilepingu tüüptingimused

Eesti territooriumil on süsteemihalduriks võrguettevõtjana Elering, kes osutab üheaegselt nii ülekande- kui jaotamisteenust ja kes valdab gaasi mõõtesüsteeme riigipiiril.

Maagaasiseaduse & 16 (5) tulenevalt sõlmib süsteemihaldur bilansihalduriga tema bilansi tagamiseks bilansilepingu. Süsteemihaldur kooskõlastab bilansilepingu tüüptingimused Konkurentsiametiga.

Konkurentsiameti otsusega nr 7.1-11/16-001 15.01.2016 a on kooskõlastatud Eleringi bilansilepingu tüüptingimused, mis kehtestavad bilansivastutuse põhimõtted, mh bilansivastutuse ajakava, süsteemihalduriga bilansilepingu sõlminud turuosaliste õigused ja kohustused jm.

Elering hakkab uusi gaasi bilansilepingu tüüptingimusi rakendama alates 01.04.2016. Küsimuste korral võtta palun ühendust balance.gaas@elering.ee.