Gaasi ülekandevõimsuste jaotamine

Gaasi ülekandevõimsuste jaotamine ja piiriülesele taristule juurdepääs Eestis 

Vastavalt maagaasiseaduse  § 22 lg 151 esitab võrguettevõtja Konkurentsiametile tingimused piiriülesele taristule juurdepääsuks ning metoodika võimsuse jaotamiseks ja ülekoormusega tegelemiseks. Eesti gaasisüsteemi haldur Elering lõpetas 19. detsembril 2015 avaliku konsultatsiooni „Gaasi ülekandevõimsuse jaotamise ja ülekoormuse juhtimise metoodika ning tingimused piiriülesele taristule juurdepääsuks“ (edaspidi ka Metoodika) kavandi üle ning esitas avaliku konsultatsiooni tulemuste põhjal täiendatud Metoodika ülevaatamiseks Konkurentsiametile. Peale Konkurentsiameti muudatusettepanekute sisseviimist 5. juulil leppisid süsteemihaldur ja Konkurentsiamet kokku Metoodika lõplikus tekstis, mis on leitav siit.

Elering rakendab uut Metoodikat alates 1. oktoobrist 2016. a. ning avaldab Metoodika alusel välja töötatud vormid ning vajalikud andmed augusti alguses. Küsimuste korral võtta palun ühendust explicit@elering.ee.

Vastavalt Metoodika punktile 4.10.2 annab Elering käesolevaga teada, et üheaastase perioodiga võimsuse pakkumusvoor perioodiks 1.okt. 2016.a – 30.sept. 2017.a toimub 24. augustist kuni 22. septembrini. Ühe-aastase võimsusena jaotab süsteemihaldur kuni 60% aasta planeeritavast madalaimast tehnilisest ülekandevõimsusest normaaltalitusel.

kindel-voimsus

*Ülejäänud Eesti gaasisüsteemi asjaomastes punktides jaotatakse kogu tehniline võimsus järgmise päeva ja päevasisese teenusena bilansiplaanide alusel.                                                                                                                                                             **Väljatoodud gaasikogused kuupmeetrites (m3) on leppetingimustel, st. absoluutsel rõhul 101.325 kPa ja temperatuuril 293.15 K (T =20 °C).

Konkurentsiametiga kokku lepitud Metoodika, täpsem info avaliku konsultatsiooni tulemuste kohta ja mitteametlik inglise keelne tõlge on leitav allpool. Hinnakiri on leitav siit.