Tehnilise ülekandevõimsuse arvutamise metoodika

Tehniline ülekandevõimsus on maksimaalne kindel võimsus, mida ülekandesüsteemi haldur saab pakkuda võrgu kasutajatele, võttes arvesse ülekandevõrgu süsteemi terviklikkust ja võrgu tõhusat toimimist. Tehnilist ülekandevõimsust arvutatakse ja pakutakse võrgu kasutajatele kõigis Eesti maagaasi ülekandesüsteemi asjaomastes sisend-väljund punktides.

Tehnilise ülekandevõimsuse arvutamiseks tuleb arvesse võtta kogu ülekandevõrku ja sellega seonduvaid parameetreid. Kuna ülekandevõrk on suur ja keeruline torustike süsteem, mida mõjutavad mitmed muutujad, siis kasutakse tehnilise võimsuse arvutamiseks gaasiarvutus tarkvara SIMONE-t. SIMONE võimaldab luua ülekandevõrku kirjeldava mudeli ja teha staatilisi ja dünaamilisi gaasivõrgu simulatsioone.

SIMONE-s loodud ülekandevõrgu mudel kirjeldab võimalikult täpselt ülekandevõrku ja selle toimimise dünaamikat. Võrgumudeli loomisel ja simulatsioonide tegemisel SIMONE-s arvestatakse mitmete võrgukomponentide ja -parameetritega:

  • Sisendrõhkudega piiripunktidel
  • Toru pikkus
  • Toru diameeter
  • Toru karedus
  • Kraanisõlmed
  • Reguleerimissõlmed
  • Kompressorjaamad
  • Gaasimõõtejaamad (GMJ)
  • Gaasijaotusjaamad (GJJ)
  • Ülekandevõrgu limiteerivad parameetrid (nt: torude maksimaalne töörõhk; GJJ minimaalne rõhk; maksimaalne lubatud gaasi kiirus)

Tehnilise ülekandevõimsuse arvutamisel arvestatakse lisaks ülekandevõrgule ka gaasi tarbimisega, gaasi varustamise stsenaariumitega, võrguinvesteeringutega ja arvutamise hetkel teada olevate hooldustöödega eelseisvaks perioodiks.