Keskkonnamõjude hindamine

Projekti keskkonnamõju hindamise (KMH) protseduur viidi läbi mõlemas riigis lähtudes kehtivast seadusandlusest ning hõlmas eraldi KMH aruannete koostamist nii Eestis kui Soomes. KMH aruande koostamise eest vastutas Pöyry Finland Oy ja KMH programmi eest Ramboll.

KMH hindamise aruanne hõlmab maagaasi toru trassi Inkoost kuni Paldiskini. KMH aruande koostamisel on kasutatud KMH programmis toodud infot ning aruandes hinnatakse keskkonnamõjude hindamise programmis esitatud alternatiivide keskkonnamõju Eestis.  Projekti rahvusvahelisest mõõtmest tulenevalt on protseduur läbi viidud vastavuses ÜRO Euroopa Majanduskomisjoni (UNECE) piiriülese keskkonnamõju hindamise konventsiooniga (Espoo konventsioon) ning kahepoolse lepinguga Eesti ja Soome vahel keskkonnamõju hindamisest piiriüleses kontekstis. Keskkonnamõju hindamise eesmärgiks oli anda teavet kavandatava tegevuse ja selle reaalsete alternatiivsete võimalustega kaasneva keskkonnamõju ning negatiivse keskkonnamõju vältimise või minimeerimise võimaluste kohta Eestis ja Soomes.

  • BALTICCONNECTOR keskkonnamõjude hindamise programm (EST | ENG)
  • BALTICCONNECTOR keskkonnamõjude hindamise programmi kokkuvõte (EST| ENG)
  • BALTICCONNECTOR  keskkonnamõjude hindamise raport (EST | ENG)