Paldiski linn

Torustiku paiknemise teemaplaneering

Teemaplaneeringu eesmärk on Paldiski linna haldusterritooriumi maagaasi torustiku paiknemise ja torustikukaitsevööndi määratlemine. Teemaplaneering on kooskõlas Harju maavanema 19.04.1999 korralduses nr 1682 kehtestatud Harju Maakonnaplaneeringu I etapiga, mis näeb ette gaasitrassi rajamise Sakust Paldiskisse läbi Saue ja Keila valla ning Keila linna.

  • 30. mai 2006               algatamine
  • 12. märts 2010             vastuvõtmine
  • 22. detsember 2012    kehtestamine

Seletuskiri

Keskkonnamõju strateegiline hindamise aruanne

Põhijoonis

Täiendav info Paldiski linna kodulehel on leitav siit.

Kompressorjaama detailplaneering

Planeeringuala asub Paldiski linnas T-8 Tallinn – Paldiski maantee, Keila-Paldiski 110kV kaabelliinide, Keila valla ja Paldiski linna halduspiiri ning Ingeri tee vahelisel alal asuval reformimata riigimaa. Planeeringuala suuruseks on kokku ca 3,5 ha.

Detailplaneeringu ala ja eesmärk vastab Paldiski Linnavolikogu 22.12.2011 otsusega nr 66 kehtestatud kehtivat Paldiski linna üldplaneeringut täpsustava „Maagaasi d-kategooria torustiku paiknemine Paldiski linna territooriumil” teemaplaneeringuga määratletud kompressorjaama asukohale ning kavandatud tegevusele. Eeltoodust lähtuvalt ei ole detailplaneering kehtivat üldplaneeringut muutev.

Planeeringuga on kavandatud moodustada 2 krunti – 1 tootmismaa krunt, millele on määratud ehitusõigus kompressorjaama ja seda teenindavate hoonete ning rajatiste rajamiseks ning 1 transpordimaa krunt juurdepääsuks tootmismaa krundile.

KSH koostamist ei algatatud.

  • 23. mai 2012                   algatamine
  • 03. detsember 2013      vastuvõtmine
  • 20. oktoober 2014         kehtestamine

Seletuskiri

Põhijoonis

Mürahinnang

Täiendav info Paldiski linna kodulehel on letav siit.