Saue vald

Torustiku paiknemise teemaplaneering

Saue Vallavolikogu kehtestas 20.12.2012 otsusega nr 105 teemaplaneeringu “Maagaasi D-kategooria torustiku paiknemine Saue valla territooriumil”.  Teemaplaneeringu koostamise eesmärk on määrata Kiili-Paldiski D-kategooria maagaasitorustiku trassi paiknemine ning torustiku kaitsevööndi määramine Saue valla haldusterritooriumil. Saue valla territooriumile planeeritav ca 9 km pikkune gaasitrassi lõik on osa ca 48 km pikkusest Kiili-Paldiski trassist. Teemaplaneeringuga soovitakse osaliselt muuta kehtivat Saue valla üldplaneeringut gaasitorustiku asukoha osas, st kavandada torustik Keila ja Saue linna vahelises lõigus Tallinna ringtee trassi koridori asemel Tallinn-Paldiski raudtee koridori. Teemaplaneering on Saue Vallavolikogu 25.08.2005 määrusega nr 006 kehtestatud Saue valla üldplaneeringut täpsustav planeering. Teemaplaneering on vastavuses Saue Vallavolikogu 29.11.2012 otsusega nr 89 kehtestatud Saue valla üldplaneeringuga, mis jõustus 01.01.2013.

22.06.2006 Algatamine
30.08.2012 Vastuvõtmine
20.12.2012 Kehtestamine

Seletuskiri

KSH aruanne- Keila linn, Keila vald, Saue vald

Joonised:

GE-2-10_Saue valdGE-2-8_Saue valdGE-2-7_Saue valdGE-2-9_Saue vald

Täiendav info Saue valla kodulehel on leitav siit.