Võrguteenus

Maagaasiseaduse § 23 lg 1 kohaselt on võrguteenus nimetatud seaduse tähenduses võrgu kaudu maagaasi ülekande või jaotamise teenuse osutamine.

Elering osutab maagaasi ülekandeteenust, mis on gaasi transportimine ülekandevõrgu kaudu alates Eesti riigipiirist kuni kokkulepitud liitumispunktideni. Ülekandeteenuse hind on siin.

Gaasi ülekandevõrk on üle 16-baarise töörõhuga gaasitorustike ja nendega kohtkindlalt seotud ehitiste ning ülekandesüsteemi toimimiseks ning haldamiseks vajalike gaasi rõhu reguleerimis-, juhtimis-, kaitse-, side- ja mõõtesüsteemide talitluslik kogum, mis on vajalik gaasi ülekandeks.

Liitumispunkt on reeglina ülekandevõrku kuuluva gaasijaotusjaama väljundtorustiku ja gaasijaotusjaama kinnistu katastriüksuse piiri mõtteline lõikumise koht, millest algab võrguteenuse Ostja jaotusvõrk või gaasipaigaldis.

Ettevõte tegutseb Energiaturu Inspektsiooni (praegu Konkurentsiamet) poolt antud tegevusloa alusel (otsus nr 184-TL/MGS).