Ülekandeteenuse hind

Maagaasi ülekandeteenuse hind on kooskõlastatud Konkurentsiameti 30.07.2014 otsusega nr 7.1-7/14-016.

ENERGIAPÕHINE TARIIF*
Hind alates 01.11.2014 (kaasa arvatud) EUR/m3
(käibemaksuta)
maagaasi ülekandeteenus
0,01678

* Kuulub maksmisele liitumispunktis Maagaasi võrguteenuse osutamise lepingu alusel

VÕIMSUSPÕHINE TARIIF** Hind alates 01.10.2016 (kaasa arvatud) EUR/m3/gaasipäev
(käibemaksuta)
Karksi sissevoolupunkt 0,0000
Karksi väljavoolupunkt 0,0000
Värska sissevoolupunkt 0,0000
Värska väljavoolupunkt 0,0000
Narva sissevoolupunkt 0,0000
Narva väljavoolupunkt 0,0000
Misso sissevoolupunkt 0,0000
Eesti ülekandesüsteemist Eesti jaotusvõrkudesse ja tarbijatele väljavoolu koondpunkt 0,0000
Eesti ülekandesüsteemi Eestis toodetud gaasi sissevoolu koondpunkt 0,0000
Misso transiidipunkt
(Misso-Izborsk / Misso- Korneti)
0,0000
ALAKASUTUSTASU*** 0,0200

** Kuulub maksmisele Maagaasi ülekandevõimsuse jaotamise lepingu alusel
*** Vastavalt „Gaasi ülekandevõimsuse jaotamise ja ülekoormuse juhtimise metoodika ning tingimused piiriülesele taristule juurdepääsuks“ punktile 5.4.4


 

Hinna kujundamisel on lähtutud MGS § 23 lg 3 alusel:

  1. vajalike tegevuskulude katmisest;
  2. investeeringutest tegevus- ja arenduskohustuse täitmiseks;
  3. keskkonnanõuete täitmisest;
  4. kvaliteedi- ja ohutusnõuete täitmisest;
  5. põhjendatud tulukusest ettevõtja investeeritud kapitalilt.

Elering võib võrguteenuse osutamise lepingu tüüptingimuste p 1.6 alusel seadusega sätestatud korras ja tingimustel ühepoolselt muuta võrguteenuse hinda. Elering võrguettevõtjana on vastavalt MGS § 23 lõikele 4 võrguteenuse hinna ja selle kehtestamise alused esitanud Konkurentsiametile kooskõlastamiseks ning põhjendanud hinna moodustamist. Muudetud hind on võrguteenuse müügi aluseks alates selle kehtima hakkamisest.

Kliendid ei pea edastama hinna muutumisel gaasiarvesti näite. Elering teeb võrguteenuse hinna muutumisel tasaarvelduse tegelikult tarbitud koguse alusel ning esitab sellekohase arve.

MGS § 23 lg 6 alusel peab võrguettevõtja avalikustama oma tegevuspiirkonna võrguteenuste kooskõlastatud hinnad ja teavitama oma tegevuspiirkonna tarbijaid vähemalt kolm kuud enne nende kehtima hakkamist. Elering on edastanud hinna muutumise teate 31.07.2014.a ilmunud ajalehe Postimees kuulutuse kaudu, klientidele e-kirja ja/või kirja saatmise teel ning oma veebilehe kaudu.